Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
07.12.2015  

Ministrica Anja Kopač Mrak na Svetu EU o enakih možnostih in zaposlovanju

Svet EU za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in potrošnike (Svet EPSCO) je na današnjem zasedanju osrednjo pozornost namenil začetku novega cikla evropskega semestra, še posebej njegovim zaposlovalnim in socialnim vidikom, ter spodbujanju enakosti spolov, tako s strateškega vidika kot tudi z vidika vloge spolov pri odločanju. Ministri so med drugim potrdili tudi Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela, ki tej skupini, ki predstavlja 12 milijonov ljudi v EU, zagotavlja okrepljeno in individualizirano obravnavo za lažjo in uspešno vrnitev na trg dela.

Kljub intenzivnim prizadevanjem luksemburškega predsedstva in močni podpori nekaterih držav članic, tudi Slovenije, se Svet EPSCO ni uspel dogovoriti o podpori direktivi o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi. Večina držav sicer podpira iniciativo, a sta načeli subsidiarnosti in sorazmernosti prevladali. Ministrica Anja Kopač Mrak je v svoji intervenciji izrazila nerazumevanje nad zadržki pri sprejemu ukrepov, kljub argumentom družbene pravičnosti in gospodarske učinkovitosti, konkurenčnosti ter gospodarskega razvoja.

Ministri so sicer pozdravili objavo delovnega dokumenta Komisije, ki poziva k strateški zavezanosti k enakosti spolov. Strinjali so se s predstavljenimi vsebinskimi prioritetami, a so Komisijo jasno pozvali, da tudi za prihodnje obdobje strateški okvir na področju enakosti spolov ohrani enak pravni status kot ga ima trenutno veljavna evropska strategija o enakosti spolov.

Ministri za zaposlovanje in socialne zadeve so se seznanili z letnim pregledom rasti 2016 in osnutkom skupnega poročila o zaposlovanju, ki skupaj s poročilom o mehanizmu opozarjanja in osnutkom priporočila Sveta o euroobmočju predstavljajo začetek novega cikla evropskega semestra.

Sveženj predstavljenih dokumentov določa splošne gospodarske in socialne prioritete EU ter politične smernice za države za naslednje leto. Zaposlovalni in socialni vidik sta letos še posebej izpostavljena v vseh prioritetah EU, ki so ponovni zagon investicij, tudi v ljudi in socialno infrastrukturo, obnovljena zavezanost k strukturnim reformam, s poudarkom na fleksibilnosti in varnosti v okviru politik trga dela, ter vztrajanje pri fiskalni odgovornosti, kjer je pozornost posvečena tudi spodbujanju ustvarjanja delovnih mest, pravičnosti davčnih sistemov in moderniziranju socialnih sistemov.

Ministrica Anja Kopač Mrak je v razpravi pozdravila navedene prioritete in horizontalno vključenost zaposlovalnih in socialnih vidikov. Izpostavila je tudi vse večjo vlogo Sveta EPSCO pri teh vidikih evropskega semestra. Svet EPSCO je poleg razprave namreč odobril tudi spremembo osnutka priporočila Sveta o euroobmočju, ki ga je predlagala Komisija in ki se nanaša na fleksibilne in za zanesljive pogodbe o zaposlovanju za kakovostna delovna mesta, celovite strategije vseživljenjskega učenja, učinkovite politike za vnovični vstop brezposelnim na trg dela ter primerne in vzdržne sisteme socialne zaščite, ki v vsem življenjskem obdobju prispevajo k socialni in delovni vključenosti.

Svet EPSCO je sprejel še Sklepe Sveta o enakosti žensk in moških pri odločanju, Sklepe Sveta o spodbujanju solidarnostnega gospodarstva kot ključnega gonila gospodarskega in socialnega razvoja v Evropi, Sklepe Sveta o socialnem upravljanju za vključujočo Evropo.

Predsedstvo je ministrom poročalo še o napredku pri pogajanjih o predlogu direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Ministri so na delovnem zajtrku govorili o ukrepih za izboljšanje usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, o katerih Komisija trenutno izvaja v javno posvetovanje, potem ko je umaknila predlog direktive o nosečih delavkah. Ministrica Anja Kopač Mrak je v intervenciji poudarila, da je mehanizem na tem področju pomemben in potreben za zagotavljanje ekonomske neodvisnosti žensk in polne zaposlenosti žensk, kar je tudi cilj strategije EU 2020.

Komisija je ministrom predstavila nedavno objavljen Evropski akt o dostopnosti, Pakt o zaposlovanju mladih, ki je bil nedavno slovesno začet na vrhu "Enterprise 2020", in seznam ukrepov za spodbujanje enakega obravnavanja oseb LGBTI.

Ob zaključku Sveta je svoje prednostne naloge predstavilo prihajajoče nizozemsko predsedstvo. Osrednja prioriteta bo zagotavljanje podlag za dostojno delo. Poudarek bo na reviziji direktive o napotenih delavcih. Ob robu Sveta EPSCO se je ministrica Anja Kopač Mrak srečala z nizozemskim ministrom za zaposlovanje in socialne zadeve Lodewijkom Asscherjem in mu zagotovila podporo pri prizadevanjih za revizijo direktive, ki bi zagotavljala pravičnost in se borila proti socialnemu dumpingu.