Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
20.05.2015  

Udeležba ministrice dr.Maje Makovec brenčič na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 18.5.2015

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič se je danes udeležila zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport

V dopoldanskem delu zasedanja so ministri, pristojni za izobraževanje in usposabljanje, razpravljali o aktualnosti zastavljenih ciljev znotraj Strateškega okvirja »Izobraževanje in usposabljanje 2020« (ET2020). Poudarek je bil na načinu izvajanja ET2020 tako na nacionalnem kot evropskem nivoju ter konkretnih ukrepih, ki so jih države članice sprejele z namenom zagotoviti večjo učinkovitost izobraževalnih sistemov.

V nadaljevanju so se ministri opredelili do Pariške deklaracije, sprejete 17. marca 2015 na neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje, ki poudarja vlogo izobraževanja pri promoviranju skupnih evropskih vrednot, ter sprejeli Sklepe o vlogi predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja pri spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti in digitalne pismenosti.

Ministrica dr. Makovec Brenčič je v razpravi o ET 2020 izpostavila njegov pomen na področju medsebojne izmenjave izkušenj in praks. Še posebej pa je poudarila krepitev mobilnosti, pomen opremljenosti mladih z ustreznimi kompetencami, podprtega s kritičnim, ustvarjalnim in podjetnim načinom reševanja problemov. Ob tem se je dotaknila tudi vloge učitelja, ki je po mnenju ministrice ključna, saj »je potrebno oblikovati jasne cilje tudi do profesionalnega položaja učiteljev.« Svoje razmišljanje je ministrica zaključila s podporo povezave ET 2020 z drugimi političnimi agendami EU, še posebej Evropskim semestrom, Kopenhagenskim procesom ter novo Evropsko varnostno strategijo. Ministrica je izrazila polno podporo Pariški deklaraciji s poudarkom na krepitvi osebnostne rasti mladih kot osnove za oblikovanje aktivnega državljanstva. Poudarila je, da je pri izvajanju te vloge izobraževanje lahko učinkovito le v primeru, da je šola tesno povezana z lokalno skupnostjo.

V neformalnih razgovorih v času kosila so se ministri dotaknili vloge podružničnih šol ter njihovega pomena za posamezno lokalno okolje. Izpostavljeno je bilo, da manjše šole velikokrat predstavljajo skupen prostor različnim generacijam ter s tem omogočajo združevanje, prenos znanj in nenazadnje

tudi odprtost do novega, drugačnega.

V popoldanskem delu zasedanja so se sestali ministri, pristojni za področje mladine. Razprava je bila usmerjena na pomen razvijanja mladinskega dela, skupnega sodelovanja ter na možne ukrepe za opolnomočenje mladih za politično participacijo v demokratičnem življenju v Evropi. Ministrica je v razpravi kot ključno izpostavila oblikovanje »matrike« ukrepov za preglednejše in učinkovitejše izvajanje aktivnost namenjenih mladim ter spodbujanje mladinskega dela na lokalni ravni. Ob tem je izrazila podporo Konvenciji o mladinskem delu, ki jo je predstavila belgijska delegacija.

Rzprava na področju športa je bila namenjena vprašanju telesne dejavnosti kot bistvenem elementu kakovostnega izobraževanja na vseh ravneh. Slovenija zagovarja stališče, da v nobenem primeru politika v nobeni članici EU zaradi finančne ali gospodarske krize ne sme zmanjševati števila ur telesne dejavnosti otrok in mladine. Nasprotno, tesno je treba povezati pristojne državne organe s področja izobraževanja in nevladne športne organizacije (NOK, nacionalne panožne in druge športne zveze, športna društva, klubi. itd.) ter znanstveno stroko (Fakulteta za šport), da s skupnimi močmi utrdijo in načrtno pristopijo h krepitvi športne dejavnosti otrok in mladine v obdobju odraščanja in adolescence.

Ministrica je na srečanju z novinarji izpostavila pomen kakovosti v izobraževanju, pomen kompetenc tako pri vstopu na trg delovne sile kot tudi pri aktivnem državljanstvu. Opozorila je na prihajajoče rezultate raziskave PIAAC s katero bomo med drugim dobili tudi vpogled v stopnjo digitalne pismenosti odrasle populacije. PIAAC in druge OECD raziskave bodo podlaga za analize, na osnovi katerih se bodo oblikovali ukrepi za spodbujanje digitalnega učenja na različnih nivojih izobraževalnega sistema: od vrtcev, šol, preko univerz do učenja odraslih. Kot je poudarila ministrica, v izobraževanju ni prostora za hitre odločitve: »Kar bomo podprl danes, bo prineslo rezultate šele čez čas.«