Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
19.06.2015  

Udeležba DS Pogačarja na zasedanju Sveta EPSCO - zaposlovanje v Luksemburgu, 18.6.2015

Osrednja točka srečanja je bila posvečena evropskemu semestru, v okviru katere so ministri potrdili sveženj letošnjih posebnih priporočil in opravili razpravo o ključnih izzivih, s katerimi se države soočajo pri pripravi strukturnih reform in izvajanju ukrepov na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Govorci so izpostavili potrebo po usklajenem pristopu, ki poleg fiskalnih omejitev upošteva tudi socialne posledice ukrepov. Glede samega evropskega semestra so ministri pozdravili prenovljen pristop letošnjega procesa, predvsem osredotočenost priporočil na ključne prioritete in prilagojeno časovnico, ki s zgodnejšo objavo poročil po državah (country report) omogoča državam temeljitejšo analizo in pripravo ustreznega odziva. Kot dodano vrednost semestra so poudarili vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks v obliki dvostranskih in večstranskih pregledov (multilateral surveillance), kar je potrebno ohraniti in okrepiti tudi v prihodnje.

Državni sekretar Pogačar je v razpravi na Svetu poudaril, da je evropski semester dober instrument za doseganje skupnih ciljev. Slovenija je na podlagi priporočil sprejela vrsto ukrepov, ki že kažejo pozitive učinke, se pa zaveda, da nadaljnji izzivi ostajajo. Menil je, da morajo biti posebna priporočila ustrezno splošna, kar državam omogoča, da konkretne rešitve najdejo same, glede na svoje potrebe ter na ta način okrepijo lastništvo nad priporočili in sprejetimi ukrepi. EK je pozval, naj v prihodnje pri pripravi priporočil poskusi še bolje upoštevati politično občutljivost določenih vprašanj za države.     

V okviru točke o Evropskem semestru je Svet odobril tudi mnenji odborov za socialno zaščito in zaposlovanje o posebnih priporočilih in poročilo odbora za zaposlovanje o mehanizmu nadzora izvajanja politik zaposlovanja.

Svet je nadalje sprejel splošni pristop o smernicah za zaposlovanje ter sklepe Sveta o poročilu Evropskega računskega sodišča o izvajanju jamstva za mlade. V tem okviru je EK še predstavila informacijo o izvajanju ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih na EU ravni.

Ministri so zasedanje sklenili z obravnavo točk s področja enakih možnosti, kjer so sprejeli sklepe Sveta o enakosti spolov na področju pokojnin ter se seznanili s poročiloma o napredku obravnave direktiv o zagotavljanju uravnotežene sestave med spoloma med direktorji družb ter o antidiskriminaciji.

Na delovnem kosilu so udeleženci spregovorili o strateških usmeritvah na področju enakosti žensk in moških do leta 2020 in opozorili na potrebo po pripravi samostojne strategije o enakosti spolov za prihodnje petletno obdobje.