Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
11.03.2015  

Udeležba ministrice Irene Majcen na zasedanju Sveta za okolje, 6. marec 2015

Ministri so razpravljali o Sporočilu Komisije Pot do Pariza, ki opredeljuje prihodnje korake za dosego globalnega podnebnega sporazuma - Pariškega protokola-  decembra v Parizu ter potrdili  dokument glede opredelitve skupnega cilja EU in DČ zmanjšanja emisij (t.i. INDC – nameravani nacionalno določeni prispevek), ki naj bi ga pogodbenice pripravile in sporočile najkasneje do konca prvega četrtletja 2015. EU se je že na oktobrskem zasedanju Evropskega Sveta dogovorila, da svoj skupen INDC za EU in vse DČ posreduje do konca marca letos in sicer je to najmanj 40% zmanjšanje domačih skupnih emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030. Slovenija je podprla aktivno držo EU in DČ  v pogajanjih za nov podnebni Protokol, pri čemer razume, da elementi INDC že vključuje vsebino LULUCF sektorjev (emisij ali ponorov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstvo) v skupen cilj glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Ministrica je ministre EU za okolje tudi obvestila, da je Državni zbor pred dnevi, 3.3. 2015, sprejel Zakon o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjotskega protokola. Slovenija je tako ena izmed prvih držav članic EU, ki je ratificirala ta pomemben dokument za mednarodna podnebna pogajanja, ter tudi druge države pozvala k pospešeni ratifikaciji. To bo nedvomno pozitivno prispevalo k bolj aktivnim pogajanjem za pripravo novega globalnega sporazuma že na podnebni konferenci ADP v Bonnu, junija letos. 

 

V nadaljevanju razprave so ministri izmenjali mnenja tudi o Energetski uniji ter vidikov okolja. Po mnenju Slovenije predlog o Energetski uniji korektno povzema dogovor iz Evropskega sveta glede podnebno energetskega okvirja do 2030. Za Slovenijo je pomemben vidik dekarbonizacije v posameznih sektorjih,  zlasti v prometnem sektorju, kjer se Slovenija sooča z velikimi izzivi zaradi tranzitnega prometa. Zato menimo, da morajo biti instrumenti za zmanjševanje energetske porabe in emisij iz tranzitnega prometa sprejeti na  evropski ravni, po možnosti v sklopu z drugimi zakonodajnimi akti podnebno-energetskega okvira do leta 2030.

V popoldanskem delu zasedanja je tudi tokrat potekala razprava o ozelenitvi evropskega semestra v povezavi z Letnim pregledom rasti za 2015, katerega osrednji namen je zagotoviti, da so makroekonomske politike trajnostne, ne samo v gospodarskem in socialnem smislu, temveč tudi okoljskem. Slovenija je poudarila, da je nujno potrebno okrepiti okoljsko dimenzijo v okviru Strategije EU 2020, saj le na ta način lahko dolgoročno zagotovimo trajnostno rast in nova, zelena delovna mesta. Učinkovita raba virov je lahko eden od pomembnejših prispevkov za dosego teh ciljev.

Zasedanje so ministri zaključili z razpravo o Agendi po letu 2015, katere cilj je, da se septembra 2015 na Vrhu Generalne skupščine OZN soglasno sprejme sklepni dokument z namenom  izkoreninjenja revščine in trajnostnega razvoja. Slovenija se v teh razpravah  zavzema za enakovredno upoštevanje vseh treh stebrov trajnostnega razvoja (ekonomskega, socialnega in okoljskega) oziroma okrepitev okoljske dimenzije trajnostnega razvoja v prihodnjem okviru.

Ob robu zasedanja je na pobudo Slovenije potekalo bilateralno srečanje med ministrico Majcen in italijanskim ministrom za okolje Galettijem glede izdaje pozitivnega okoljevarstvenega soglasja za plinski terminal v Žavljah. Ministrica je izrazila presenečenje Slovenije nad odločitvijo Republike Italije ter jasno poudarila, da Slovenija glede tega ni spremenila svoje odločitve ter da pričakuje, da bo Slovenija ustrezno obveščena o nadaljnjih korakih, skladno s postopki, ki urejajo čezmejne vplive na okolje. Italijanski minister je pojasnil, da postopki dokončne odobritve projekta LNG Žavlje še potekajo in so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj.

V sklopu obiska se je ministrica Majcen sestala tudi z obema pristojnima komisarjema, komisarjem za okolje, pomorstvo in ribištvo Karmenu Vello in komisarjem za energijo in podnebne ukrepe Miguelom Arias Cañetejem ter slovensko komisarko Violeto Bulc.

V razgovorih s komisarko Bulčevo je ministrica naslovila problematiko tranzitnega prometa v Sloveniji v povezavi z emisijami in prihodnjimi ukrepi, ki naj bi jih Komisija predlagala za zmanjšanje emisij iz prometa na ravni EU. Ministrica je ob tej priliki komisarko povabila tudi na prvi Urbani forum naslovljen »Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast«, ki ga namerava ministrstvo v sodelovanju z Inštitutom za geostrateške študije ter Združenjem mestnih občin Slovenije organizirati še aprila letos. Vabilo je Komisarka sprejela, o terminu pa se bo potrebno še uskladiti.

Problematiko emisij iz tranzitnega prometa je ministrica Majcen naslovila tudi v razgovoru s komisarjem za energijo in podnebne ukrepe Miguelom Arias Canetejem, prav tako pa je poudarila tudi pomembnost vključevanja emisij iz ponorov oz upoštevanje rabe tal, spremembe rabe tal ter gozdarstva v prihodnji podnebno energetski okvir do leta 2030, kar je bilo dan kasneje na zasedanju Sveta tudi potrjeno.

Ministrica Majcen je opravila tudi izčrpen pogovor s komisarjem za okolje, pomorstvo in ribištvo Karmenu Vello, zlasti glede odprtih postopkov, ki jih je Komisija sprožila proti Sloveniji zaradi kršitve prava EU ter komisarju zagotovila, da se odprtih postopkov loteva prioritetno. Komisar je ob tem povedal, da je na ravni EU skoraj četrtina vseh kršitev prav na področju okolja, zato je pokazal razumevanje za izzive, s katerimi se ministrstvo sooča, vendar hkrati izkazal pričakovanje, da se bodo odprti postopki čim prej uspešno odpravili. Podrobneje o posameznih primerih nista govorila, saj sta se dogovorila, da bodo strokovne službe okrepile sodelovanje na tem področju. Komisarja je seznanila tudi s programom reorganizacije sistema upravljanja z vodami v Sloveniji, ki ga je ta teden potrdila Vlada in časovnico sprejemanja načrtov upravljanja z vodami v Sloveniji. Komisar je pozdravil prizadevanja, saj je upravljanje z vodami eden najpomembnejših okoljskih izzivov.